Produkt dnia
Promocje
Zestaw biżuterii z kolekcji ZipSlider
Zestaw biżuterii z kolekcji ZipSlider
900,00 zł 850,00 zł
szt.
Zestaw biżuterii z kolekcji BlackZIPWhite
Zestaw biżuterii z kolekcji BlackZIPWhite
280,00 zł 250,00 zł
szt.
Zestaw biżuterii z kolekcji BlackZIPWhite
Zestaw biżuterii z kolekcji BlackZIPWhite
540,00 zł 500,00 zł
szt.
Zestaw biżuterii z kolekcji ZipSimply - koła
Zestaw biżuterii z kolekcji ZipSimply - koła
250,00 zł 230,00 zł
szt.
Zestaw biżuterii z kolekcji ZipSimply
Zestaw biżuterii z kolekcji ZipSimply
190,00 zł 180,00 zł
szt.
Zestaw biżuterii z kolekcji BlackZIPWhite
Zestaw biżuterii z kolekcji BlackZIPWhite
970,00 zł 920,00 zł
szt.
Zestaw biżuterii z kolekcji ZipSimply
Zestaw biżuterii z kolekcji ZipSimply
450,00 zł 420,00 zł
szt.
Zestaw biżuterii z kolekcji BlackZIPWhite
Zestaw biżuterii z kolekcji BlackZIPWhite
1 220,00 zł 1 100,00 zł
szt.
Wisiorek z kolekcji ZipGlass
Wisiorek z kolekcji ZipGlass
70,00 zł 50,00 zł
szt.
Zestaw biżuterii z kolekcji BlackZIPWhite
Zestaw biżuterii z kolekcji BlackZIPWhite
810,00 zł 780,00 zł
szt.
Bransoletka z kolekcji ZipSlider
Bransoletka z kolekcji ZipSlider
90,00 zł 80,00 zł
szt.
Naszyjnik z kolekcji ZipSlider
Naszyjnik z kolekcji ZipSlider
650,00 zł 600,00 zł
szt.
Regulamin
REGULAMIN SKLEPU ZipFashion
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki działania strony ZipFashion.pl oraz zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem za pośrednictwem Sklepu, poprzez stronę ZipFashion.pl ich warunki oraz prawa i obowiązki stron umowy w zakresie dostawy produktów fizycznych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

3. Witryna ZipFashion.pl i Sklep internetowy prowadzony jest przez:

Joannę Wejda, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ZipFashion Joanna Wejda z siedzibą w: 84-230 Rumia, ul.Subisława 4a20, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 5882246822 oraz REGON 385107107, dalej zwaną „Sprzedawcą”.

Wszystkie zdjęcia, teksty, nazwy i logotypy znajdujące się na niniejszej stronie stanowią własność Sprzedawcy lub własność osób wymienionych na stronie i podlegają ochronie prawnej. Sprzedawca nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie i przetwarzanie ich bez wcześniejszego poinformowania go i otrzymania pozwolenia. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.
 
Adres pracowni do korespondencji, przelewów oraz składania reklamacji:

ZipFashion Joanna Wejda
Ul.Subisława 4a20, 84-230 Rumia
e-mail: sklep@zipfashion.pl
tel. 537 777 431
NIP: 5882246822, REGON: 385107107
Bank ING: 53 1050 1764 1000 0097 2419 4296

4. Definicje:
    DOSTAWA – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi lub osobie wskazanej w zamówieniu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

    DOSTAWCA – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, a w szczególności:
              a) firmę kurierską;
              b) Pocztę Polską S.A

    SPRZEDAWCA – Joanna Wejda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZipFashion Joanna Wejda z siedzibą w: 84-230 Rumia, ul.Subisława 4a20, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 5882246822 oraz REGON 385107107.

    KLIENT – przedsiębiorca lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z którą może zostać zawarta Umowa Sprzedaży.

    KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

    PRZEDSIĘBIORCA KORZYSTAJĄCY Z OCHRONY KONSUMENCKIEJ - osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).

    SKLEP INTERNETOWY/SKLEP – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.ZipFashion.pl.

    WITRYNA – strona internetowa funkcjonująca pod adresem www.ZipFashion.pl wraz z podstronami.

    PRODUKT – rzecz dostępna w asortymencie Sklepu Internetowego, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

    PRODUKT NA ZAMÓWIENIE – rzecz, którą Sprzedawca wykona wg specyfikacji Klienta, będąca przedmiotem umowy o dzieło między Klientem a Sprzedawcą.

    KOSZYK ZAMÓWIENIA/KOSZYK – funkcjonalność na Stronie Internetowej udostępniona Klientowi, do dodawania Produktów w celu ich późniejszego zakupu i zawarcia Umowy Sprzedaży.

    UMOWA – umowa sprzedaży lub umowa o dzieło zawarta drogą elektroniczną na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Witryny lub drogą mailową.

    ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane w Sklepie Internetowym i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu dostępnego w Sklepie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

    ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE – oświadczenie woli Klienta składane w Sklepie Internetowym i zmierzające do zawarcia umowy o dzieło na produkt na zamówienie wykonany wg specyfikacji Klienta. Do zawarcia umowy o dzieło dochodzi drogą mailową.

    FORMULARZ KONTAKTOWY - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą.

    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.

    ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE – zamówienie, które realizowane jest przez Sprzedawcę według specyfikacji podanej przez Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, przekazanej poprzez wiadomość wysłaną na adres: sklep@zipfashion.pl lub poprzez kontakt przez Formularz Kontaktowy.

    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego i Witryny.
 
 
II. ZAGADNIENIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędne są:
- urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,
- aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).

2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Produktów, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej bądź w mediach społecznościowych ZipFashion.

5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 
 
III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:

a) umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej oraz korzystania z wyszukiwarki treści,

b) umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji,

c) założenie Konta w Sklepie,

d) wysyłka newslettera.

2. Umowa o wysyłkę newslettera oraz umowa o prowadzenie Konta w Sklepie są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o wysyłkę newslettera można rozwiązać poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w Regulaminie. Umowę o prowadzenie Konta można wypowiedzieć, usuwając Konto lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.


IV. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na produkty gotowe, które znajdują się w asortymencie Sklepu oraz Zamówień Indywidualnych na produkty spersonalizowane lub wykonane wg specyfikacji Klienta.

3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty gotowe możliwe jest:

a) bez rejestracji - przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia,

b) lub z rejestracją - po założeniu Konta wg instrukcji zamieszczonej poniżej.

4. W celu złożenia Zamówienia na Produkty gotowe, należy:

a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

b) po skompletowaniu Zamówienia przejść do Koszyka, wybrać sposób dostawy i metodę płatności oraz kliknąć przycisk “Przejdź dalej”,

c) w celu założenie Konta w Sklepie, można kliknąć link “Zarejestruj się” ,

d) wybrać, czy zamówienie jest składane na osobę prywatną czy firmę,

e) wypełnić Formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu,

f) potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, zaznaczając odpowiednie checkboxy,

g) potwierdzić zamówienie, klikając “Kupuję i płacę” oraz dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
 

5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta między Klientem a Sprzedawcą:

a) w przypadku Zamówienia na produkty gotowe - w momencie złożenia potwierdzenia Zamówienia za pomocą przycisku “Zamawiam i płacę”

b) w przypadku Zamówienia Indywidualnego - w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia oraz zapisana uzupełniająco w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta (nie dotyczy to Zamówień Indywidualnych) na stronie Sklepu niezwłocznie wyświetli się komunikat potwierdzający otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę oraz zawarcie Umowy Sprzedaży. Równocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży zostanie wysłane w wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7. W przypadku Zamówień Indywidualnych Sprzedawca prosi Klienta o kontakt na adres mailowy sklep@zipfashion.pl lub poprzez Formularz kontaktowy w celu ustalenia szczegółów zamówienia. Po ich ustaleniu Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Zamówienia wg specyfikacji Klienta. Po przesłaniu wypełnionego formularza Sprzedawca potwierdzi Zamówienie, przesyłając Klientowi potwierdzenie zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail.  Po zaksięgowaniu wpłaty na konto wskazane przez Sprzedawcę Umowę uważa się za zawartą.

8. Z uwagi na autorski, artystyczny i niepowtarzalny charakter oferowanych Produktów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia indywidualnego. W takiej sytuacji nie wyśle Klientowi potwierdzenia zamówienia i umowa nie zostanie zawarta. Sprzedawca może przedstawić Klientowi inne opcje na realizację zamówienia lub polecić inne firmy do jego realizacji.

9. Wszystkie ceny Produktów podane są na stronie Sklepu Internetowego w polskich złotych. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną przedstawione Klientowi w Koszyku Zamówienia. O łącznej należności za zamówienie wraz z kosztami dostawy Klient dowiaduje się w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym. Należność ta wyświetla się także w podsumowaniu Zamówienia, tuż przed chwilą wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 

V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

1. Z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient ma do dyspozycji następujące sposoby płatności:

a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku ING: 53 1050 1764 1000 0097 2419 4296.

b)  płatności elektroniczne odbywające się za pośrednictwem serwisu PayUPayU należącego do holdingu Prosus Group, czyli Prosus N.V., spółki wpisanej do Rejestru Handlowego miasta Amsterdam pod numerem 34099856 oraz jej spółek powiązanych.

c) płatność elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal.


2. Termin płatności:

Niezależnie od wybranej przez Klienta metodzie płatności Sprzedawca prosi o wpłatę należności w przeciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym terminie Sprzedawca na adres e-mail podany przez Klienta wysyła przypomnienie o płatności, która mija za kolejne 5 dni kalendarzowych. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w tym terminie Sprzedawca anuluje zamówienie. Sprzedawca dopuszcza możliwość przedłużenia terminu płatności po wcześniejszej prośbie Klienta.


VI. DOSTAWA PRODUKTU: KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY.

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są widoczne w Koszyku, po dodaniu do niego Produktu. Klient ma w Koszyku możliwość wyboru dogodnej dla niego formy dostawy.  Informacje o wszystkich rodzajach i kosztach dostawy zawarte są na podstronie Dostawa i płatność oraz w Formularzu zamówienia w Sklepie.

2. Klient ma do wyboru kilka metod dostawy Zamówienia:

a) przesyłka Paczkomatem InPost,

b) przesyłka kurierska.

3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi:
 
a) w przypadku Produktów realizowanych na indywidualne zamówienie -  do 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę wpłaty na konto. Czas ten może być też ustalony indywidualnie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 
b) w przypadku Produktów oznaczonych w Sklepie jako dostępne - od 2 do 5 dni roboczych od dnia otrzymania płatności za zamówione Produkty oraz koszty dostawy, jeśli dotyczą.

Czas dostawy zależny jest także od wybranej opcji Dostawy oraz Dostawcy.

4. Czas Dostawy może zostać wydłużony w przypadku urlopu Sprzedawcy. O wszelkich urlopach i nieobecności Sprzedawcy Klient zostanie poinformowany przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Informacja taka pojawi się na stronie głównej Sklepu, nad każdym produktem oraz w Koszyku przy składaniu Zamówienia w wiadomości potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży.

5. Sprzedawca zastrzega sobie zmianę kosztu Dostawy zależnie od specyfiki danego Zamówienia o czym Klient zostanie poinformowany przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

6. Sprzedawca nie dołącza do przesyłki dowód. Dowód zakupu w postaci faktury zostaje wysłany drogą mailową. Jeśli Klient chce aby do wysyłki dołączyć dowód zakupu musi wcześniej poinformować o tym Sprzedawcę.


VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie rzeczy przez Klienta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż Dostawca.

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wytworzona według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej lub służąca do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w części I pkt. 5 Regulaminu.

5. Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej może skorzystać w tym celu z wzoru zamieszczonego poniżej regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca płatność za zamówione Produkty, którą zapłacił Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej oraz koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy, jaki Klient mógł wybrać przy zakupie Produktu, nawet jeśli Klient wybrał droższą przesyłkę.

7. Powyższe płatności Sprzedawca zwraca nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej.

8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

10. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Zamówionych Produktów (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

11. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

13. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Indywidualnego Klient nie ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy (produkt nieprefabrykowany). Może jednak zrezygnować z Zamówienia Indywidualnego na zasadach ogólnych, co oznacza, że Sprzedawca ma prawo rozliczenia części jego wpłaty na pokrycie poniesionych przez siebie kosztów związanych z przystąpieniem do realizacji Zamówienia Indywidualnego złożonego przez Klienta. Sprzedawcy przysługuje prawo dochodzenia naprawienia szkody do wysokości poniesionej szkody.


VIII. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi zamówionych Produktów bez wad.

2. Klient może złożyć reklamację:

a) drogą pisemną na adres: ZipFashion Joanna Wejda, ul.Subisława 4a20, 84-230 Rumia.

b) poprzez e-mail – za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@zipfashion.pl.
 

3. W opisie reklamacji Klient jest proszony o zwarcie poniższych informacji:

- nazwa Produktu, rodzaj i termin wystąpienia wady;
- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
- danych kontaktowych osoby zgłaszającej reklamację;
 
4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 
5. Klient może, ale nie musi, skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacji dostępnego w formie załącznika Regulaminu a także na podstronie Zwroty i Reklamacje.

6. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeśli Sprzedawcy w powyższym terminie nie ustosunkuje się do reklamacji, oznacza to, że uznał reklamację za uzasadnioną.

7. Ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta może wymagać dostarczenia Produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Sprzedawca zwróci się do Klienta z prośbą o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ZipFashion Joanna Wejda, ul.Subisława 4a20, 84-230 Rumia. Sprzedawca może także sam zamówić Dostawcę, który odbierze przesyłkę z Produktem od Klienta, co wcześniej zostanie uzgodnione z Klientem.

8. Prośba o dostarczenie Produktu nie wpływa na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza praw Klienta wynikających z Kodeksu Cywilnego.

9. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów. Stanowi ona interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, który dotyczy zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. W przypadku reklamacji Produktu uszkodzonego przez Dostawcę, Klient odbierając od Dostawcy przesyłkę zobowiązany jest sprawdzić jej stan (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności Dostawcy oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcę.

11. Posiadanie protokołu szkody nie jest niezbędne do złożenia reklamacji, a jego brak nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń́ powstałych w trakcie przesyłki. Protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Jego brak może utrudnić Klientowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany reklamowanego produkt na pełnowartościowy. 

13. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo w przypadku, gdy wada jest istotna i Klient odstąpi od umowy, zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.

14. Jeżeli Sprzedawca stwierdzi, że nie odpowiada za zgłoszone wady, gdyż wynikają one z nieprawidłowego użytkowania Produktu przez Klienta, Sprzedawca zawiadamia Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Produktu.


IX. ZWROT NALEŻNOŚCI

1. Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu należności Klientowi w ciągu 14 dni w przypadku:
 
a) odstąpienia od umowy przez Klienta/zwrot zamówienia,
 
b) obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku uznania reklamacji.

Czas ten może ulec wydłużeniu, jeśli w tym terminie do Sprzedawcy nie dotrze zwracany przez Klienta Produkt.

2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta przy zawarciu Umowy Sprzedaży, chyba że Klient zaproponował bądź zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

3. Sprzedawca zastrzega, że przekazanie przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego lub opóźnione przekazanie ich do Sprzedawcy może skutkować brakiem zwrotu należności lub opóźnieniem. W takiej sytuacji Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Niezależnie od tego, Sprzedawca podejmie próbę skontaktowania się z Klientem w celu uzgodnienia prawidłowych danych. 
 

X. INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Produkty oferowane w Sklepie powstały na bazie projektów autorskich Joanny Wejda i podlegają ochronie praw autorskich. Produkty są wykonane ręcznie, poprzez połączenie różnych technik artystycznych.

2.  Ze względu na artystyczny charakter sprzedawanych Produktów klient zobowiązuje się do odpowiedniego obchodzenia się z nimi zgodnie z instrukcją pielęgnacji i użytkowania. Do każdego zamówienia dodawana jest informacja o pielęgnacji biżuterii, ułatwiająca prawidłowe użytkowanie Produktu. Reklamacje wynikające z niewłaściwego użytkowania Produktów mogą zostać nieuwzględnione przez Sprzedawcę.
 

XI. CENY I PROMOCJE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów  znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do przeceniania wybranych Produktów. Aktualna cena Produktu jest widoczna przed dokonaniem zakupu przez klienta.

2. Cena, która była podana przy produkcie w trakcie złożenia zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży danego Produktu

3. Sprzedawca może dodawać i likwidować oferowane w Sklepie produkty, ale nie dotyczy to Produktów, które zostały już zamówione przez Klienta.

4. Sprzedawca może przyznawać klientom stałe lub jednorazowe rabaty.

 
XII. DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies.
 

XIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Treści dostępne na Stronie internetowej, a także Produkty dostępne w Sklepie, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie.

2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści i zakupionych Produktów.

3. Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści lub Produktów powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.

4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.


XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.zipfashion.pl/regulamin.. Regulamin, na żądanie Klienta, zostanie mu nieodpłatnie przekazany w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.

5. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

6. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 20.01.2021 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl